Obchodné podmienky

Ceny
Všetky uvádzané ceny sú bez DPH 20%- nie sme platcami.

Objednávka
Kupujúci objednáva výrobky, alebo služby predávajúceho prostredníctvom internetu e-mailom, osobne, alebo poštou. Kúpna zmluva vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky zo strany kupujúceho tým že zaplatí predfaktúru. Kontakt prostredníctvom e-mailu vykonáva predávajúci, ktorý presne špecifikuje obsah objednávky (tovar, počet kusov, celková cena, pravdepodobný termín doručenia). Potvrdenie objednávky zo strany kupujúceho je záväzné pre obe strany.

Platba
Kupujúci uhradí objednaný tovar v celom množstve vopred zaplatením predfaktúry, čím zároveň potvrdí i záväznosť objednávky. 
Pri objednávke do 100,-€ možno tovar poslať na dobierku.
Bankové a prepravné poplatky hradí kupujúci.


Bankové údaje:
Názov banky:        mBank
BIC-SWIFT kód:  BREXSKBX
IBAN:                    SK25 8360 5207 0042 0630 5684

alebo PayPal


Storno
Kupujúci má právo stornovať objednávku kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením (zaplatením predfaktúry). Objednávku je možné stornovať osobne, alebo písomne(e-mail, pošta). Stornovaním už odoslanej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu, ktorá vznikla týmto jednaním, najmä v prípade, že predávajúci na želanie zákazníka vyrobil produkt, ktorý nebol na sklade alebo že v súvislosti s objednaním produktu vynaložil preukázateľné výdaje. Storno poplatok môže byť vo výške až 65% z celkovej ceny tovaru.

Doručenie tovaru
Doručenie tovaru je uskutočnené spôsobom, aký bol zvolený pri jeho objednávaní. Dodacia doba je štandardne  1 týždeň pri špeciálnom tovare 4 týždne, čo bude zákazníkovi oznámené pri objednávke. Ak predajca nedodrží termín má kupujúci nárok na zľavu 1% za každý omeškaný deň. Tovar je pri zasielaní bezpečne zabalený a nepoškodený. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať jeho fyzickú neporušenosť. Zodpovednosť za poškodenie tovaru, vzniknuté počas dopravy nesie dopravca. Cena za dopravu nie je zahrnutá v cene tovaru, ale účtuje sa osobitne. Cena za dopravu:

Cena poštovného, balného a poistného je 4,90 € pre Slovensko, zásielka poslaná cez slovenskú poštu.
         

Kupujúci si vyberie spôsob dopravy a platby. Miesto doručenia tovaru je stanovené na základe objednávky. Za splnenie objednávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad.

Záruka, reklamácia, a cena za opravu 
Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je minimálne 24 mesiacov. Pri uplatnení záruky sa kupujúci riadi pokynmi v záručnom liste. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný vyplniť reklamačný formulár a doručiť tovar v pôvodnom balení, nepoškodený, kompletný, s dokladom o kúpe. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť finančné škody, vzniknuté týmto jednaním. Oprávnenie na záruku zaniká pri mechanickom poškodení, nesprávnom používaní alebo ak bol vykonaný zásah do výrobku inou osobou. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie produktu, alebo jeho častí pri používaní. Záruka sa taktiež nevzťahuje na škody spôsobené živelnou pohromou. Cena za opravu ant. komponentov mimo záruku je paušálne 50% z ceny nového výrobku. 
Cena za opravu ostatných výrobkov sa určí po preskúmaní závady.  

Ochrana osobných údajov
Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté kupujúcim neposkytne žiadnemu tretiemu subjektu. Tieto údaje slúžia výhradne na potreby týkajúce sa vybavovania, fakturovania a doručovania tovaru.
 

        ©  Ján Jenča   2018